ஜெய் பீம் 2.0 நிகழ்ச்சி நடத்த விருப்பம் உள்ளவர்கள்